Ústav řízení a ekonomiky podniku fakulty strojní ČVUT vypracoval komparativní studii životního cyklu fotokatalytického nátěru FN2 a čističky vzduchu

Studie byla zpracována komplexní metodou LCA (Live Cycle Assessment), která umožňuje posouzení environmentálních aspektů životního cyklu produktu v celostním pojetí od jeho produkce, přes užívání až po likvidaci.  Porovnávány byly parametry technologie vysoce účinných fotokatalytických povrchů vytvořené fotokatalytickým nátěrem Protectam FN® a kvalitní čističky vzduchu (Photo Catalytic Pure Air Purifier). Studie prokázala výrazně nižší dopady technologie vysoce účinného fotokatalytického povrchu vytvořeného nátěrem. Rozdíl dokládá následující graf:

Pin It on Pinterest

winner of business award europe 2019 winner of business award europe 2016